Utbildning

I Sverige är utbildning mycket viktigt och en rättighet för alla. Barn kan börja i förskola från att de är under ett år och där får de utbildning genom lek och annan pedagogisk verksamhet. När barnen är sex år gamla börjar de i förskoleklass. Detta är en slags förberedande utbildning inför skolstarten som sker samma år som barnet fyller sju år. I förskoleklass kan barnen till exempel lära sig siffror och bokstäver och vänjer sig vid skolmiljön under ett helt år.

I Sverige råder skolplikt och det är obligatoriskt för alla barn att gå i skolan. De första tre åren kallas traditionellt lågstadiet, nästa tre kallas mellanstadiet och klass sju till nio är högstadiet. För varje årskurs finns en skolplan som lärarna ska följa och de ska se till att barnen får möjligheter att uppfylla de krav som finns inom de olika områdena. En del barn som har svårigheter och inte är mogna nog att klara kraven kan få gå om en klass eller vänta ett år med att börja i skolan.

Efter högstadiet går man som elev vidare till gymnasiet. Här väljer eleven själv vilken inriktning hen vill ha på sin utbildning och söker till de olika utbildningarna med sina betygspoäng från högstadiet. Vissa program är svåra att komma in på och kräver högsta betyg i alla ämnen, medan andra program är lättare att komma in på. Det är programmens popularitet som styr hur många poäng som krävs för att bli antagen. Vissa estetiska program har även ett antagningsprov som eleven måste klara för att kunna bli antagen. Det gäller till exempel programmen inom musik och dans. Efter gymnasiet finns det möjlighet för den som vill att studera vidare på högskola och universitet.

flash-blog